ارائه بیمه نامه رایگان

اتوبار و باربری عدل بار قبل از حمل بار و اثاثیه بیمه نامه ای را به صورت رایگان به مشتریان خود ارائه می دهد تا مشتریان با اطمینان بیشتری اثاثیه خود را به باربری عدل بار بسپارند.